Histologia del sistema nerviós

El Laboratori d’Histologia del sistema nerviós l’INc és un laboratori destinat a facilitar el processament de diferents tipus de mostres per a la seva posterior avaluació qualitativa i quantitativa mitjançant microscòpia òptica i/o confocal.

Per això, el laboratori compta amb personal tècnic qualificat i experimentat, així com amb equips amb moltes prestacions (veure llistat més avall). La nostra especialitat és el processament de teixit nerviós de rosegadors, però també treballem amb altres òrgans i tipus de mostres.

Aquest laboratori i equips estan a disposició dels grups de l’INc, investigadors de la UAB i institucions públiques i privades.

 
Tasques que realitza el personal tècnic:
 
  • Manteniment i coordinació de l'ús d'equips comuns de l’INc destinats al processament de teixits. Suport tècnic en l’ús d’aquests equips de l’INc
  • Formació obligatòria per a usuaris en règim d'autoservei (veure condicions i tarifes), formació i suport d’usuaris esporàdics/puntuals
  • Realització de procediments experimentals (veure més avall) destinats a  posterior avaluació qualitativa i quantitativa mitjançant microscòpia òptica i/o confocal
  • Assessorament i suport en la realització de comandes de material i reactius especialitzats
  • Assessorament i suport tècnic en el disseny d’experiments, protocols i en l’anàlisi de les dades obtingudes en els procediments experimentals
  • Suport en les activitats de difusió i comunicació de la ciència del INc
  • Estudi i avaluació de noves tècniques i avenços científics dins l’àmbit de la neurociència
 
Tècniques que s’ofereixen:
 
1. Processament histològic d’inclusió en parafina (només per part del tècnic especialista):
 
 
(Només per part del tècnic)
 
(Disponible en autoservei)
 

2. Processament histològic per a congelació.

 
3. Talls histològics:
                  
Microtomia
 
Criotomia
Vibràtom
 
 
4. Coloracions: Hibridació in situ colorimètrica o fluorescent, hematoxilina-eosina, blau de toluidina, violeta de cresil, Hoechst, tècniques histoquímiques immunohistoquímiques i d'immunofluorescència.   
      
 
 

El laboratori d’histologia del sistema nerviós disposa dels protocols més habituals emprats en neurociència. Es poden dissenyar protocols de les diferents tècniques en funció de les necessitats dels grups de recerca.

 
Condicions generals
 
Els membres de l’INc tindran preferència sobre els no membres i dins d'aquests grups, els que no hagin utilitzat anteriorment els laboratoris o equips comuns tindran preferència respecte als que ho hagin fet recentment. Un altre paràmetre important serà l'ordre de recepció de peticions i la possibilitat del tècnic d’intercalar-les amb altres sol•licituds.

Les reserves dels equips del laboratori d’histologia del sistema nerviós es podran realitzar de tres maneres diferents: e-mail (inc.histologia@uab.cat), telèfon (93-581 4728) o presencialment (només usuaris en règim d’autoservei i amb autorització expressa del personal tècnic).

 
Horaris i tarifes

L’horari d’obertura del laboratori d’histologia del sistema nerviós és de 9 a 17h, tot i que els usuaris que funcionin amb autoservei i estiguin autoritzats pel tècnic, podran utilitzar-lo fora de l’horari establert, en caps de setmana i festius (sempre i quan hagin tramitat correctament l’autorització pertinent per tenir accés a l’edifici durant caps de setmana i vacances).

Els costos de la formació o realització de procediments experimentals es desdoblen en 2 conceptes:

  • Material emprat: fungible (reactius, ...) no subministrats per l'investigador/a i ús d’equipaments
  • Hores de tècnic: diferents en funció del vincle que l'usuari té amb la UAB i del tipus de projecte en que es farà el càrrec/ la despesa
 
Per a més informació i/o comandes contactar amb:
Lab M1/108-M1/110. Institut de Neurociències
Torre M-1ra planta
Tel: 935814728
Fax:935814152