Grup d'Investigació en Cèl·lules Glials

 

Coordinador: Dr. Bernardo Catellano

 

LABORATORIS:

- Dr. Bernardo Catellano i Dra. Berta González


 

Objectius:

1) Identificar els senyals que controlen l'activació de les cèl·lules glials en diferents paradigmes

2) Identificar les vies de senyalització que poden ser una possible diana d'interacció per evitar la neurodegeneració i promoure la regeneració

3) Identificar la presència de cèl·lules presentadores d'antígens en el SNC tant en condicions normals com patològiques

4) Identificar les senyals que intervenen en la regulació de la resposta inflamatòria i immunitària en el SNC
 

 

Línies de recerca:

 

- Estudi de la senyalització diferencial i mecanismes moleculars implicats en la modulació de l'activació, proliferació i mort de les cèl·lules glials en diferents models experimentals d'immunitat innata i adquirida: lesions excitotòxiques, axotomia del nervi facial, desaferentització de la fàscia dentada de l'hipocamp , inducció d'encefalopatia autoimmune experimental (EAE), etc.

 

- Implicació de les cèl·lules glials en la regulació de la resposta inflamatòria i immunitària associada. Especialment estem interessats en estudiar la regulació que exerceixen les cèl·lules microglials, macròfags i cèl·lules dendrítiques en la modulació de l'entrada, activació, proliferació, anèrgia i apoptosi de limfòcits infiltrats. Aquests estudis els desenvolupem en rata Lewis i també en ratolins transgènics que sobreexpressen citocines inflamatòries (IL6) i antiinflamatòries (IL10).

 

- Estudi dels canvis en l'expressió de molècules de la matriu extracel·lular i dels seus receptors cel·lulars, les integrines, en neurones i cèl·lules glials en diferents paradigmes de dany cerebral: excitotoxicitat, axotomia i EAE en rates i ratolins normals i també en ratolins transgènics que sobreexpressen IL6 i IL10.

 

- Interacció amb els mecanismes que regulen en el SNC l'expressió d'enzims i citocines inflamatòries d'origen glial mitjançant la utilització de fàrmacs inhibidors dels factors de transcripció implicats en l'activació de micròglia i astròglia, per tal de reduir la mort neuronal secundària subsegüent a una lesió experimental.

 

- Avaluació de la possible utilització de complexos moleculars d'origen no-víric com a vectors en estratègies de teràpia gènica per promoure la neuroprotecció.

 

 

 

 

Projectes actius:

 

  1. Role of IL6 and IL10 in the modulation of glial and neuronal EAT-ME/DO-NOT-EAT-ME signals in different paradigms. IP: Bernardo Castellano López. BFU2014-55459-P. 01/01/2014 – 31/12/2018. Funding institution: Ministerio de Economía y Competitividad.
  2. Physiopathological implications of the microglia-oligodendrocyte cross-talk: from developmental myelination towards therapeutic remyelination. IP: Alex Perávarez Marin and Bernardo Castellano López. Reference: BFU2017-87843-R. 01/01/2018 – 31/12/2020. Funding institution: Ministerio de Economía y Competitividad
     

 

Publicacions destacades:

 

  • Manich G, Recasens M, Valente T, Almolda B, González B, Castellano B. Role of the CD200-CD200R Axis During Homeostasis and Neuroinflammation. Neuroscience. 2018 Oct 24. pii:S0306-4522(18)30693-6.DOI: 10.1016/j.neuroscience.2018.10.030. [Epub ahead of print] Review. (2018)

 

Veure més publicacions de B. Castellano a PubMed.

Veure més publicacions de B. González a PubMed.
 

Ref: SGR 2017-1625