Biologia molecular en neurociències

La plataforma tecnològica especialitzada en biologia molecular en neurociències té l'objectiu de facilitar el disseny experimental, formació i realització de procediments experimentals en estudis de biologia molecular, particularment l’anàlisi i quantificació d’àcids nucleics i proteïnes. El laboratori dona suport en aquests procediments i en el desenvolupament i/o implementació de noves tecnologies.

 

 

Tasques que realitza el personal tècnic:

 • Donar informació, suport tècnic i assessorament als usuaris del laboratori.
 • Detectar, analitzar i resoldre les necessitats dels usuaris.
 • Mantenir i coordinar l’ús de l’equipament comú d l’INc.
 • Formació obligatòria per a usuaris en règim d’autoservei.
 • Realització de procediments experimentals.

 

Tècniques ofertades:

 • Purificació (QIAcube), anàlisi (Bioanalyzer) i quantificació (NanoDrop One) de DNA, RNA i proteïnes.
 • Anàlisi de fragments de restricció i productes de PCR (Bioanalyzer).
 • Marcatge de sondes de DNA o RNA (radioactives, fluorescents…)
 • Anàlisi de l’expressió gènica (RT-PCR, hibridació in situ…).
 • Transformació de cèl·lules procariotes i eucariotes (electroporació).
 • Genotipat de ratolins transgènics.
 • Suport en anàlisi multiplex (MAGPIX Luminex).

 

Condicions generals

Els membres de l’INc tindran preferència sobre els no membres i dins d'aquests grups, els que no hagin utilitzat anteriorment els laboratoris o equips comuns tindran preferència respecte als que ho hagin fet recentment. Un altre paràmetre important serà l'ordre de recepció de peticions i la possibilitat del tècnic d’intercalar-les amb altres sol•licituds.

 

Per a mes informació contactar amb:

Javier Carrasco Trancoso
Edifici M, M1/108, Lab M1/145. 
Institut de Neurociències
javier.carrasco@uab.cat